سم دیازینون (Diazinon)

۵۰,۰۰۰ تومان

نحوه مصرف

جهت پیشگیری: هر چهل و پنج روز یکبار یک مرتبه روی گیاه اسپری شود.

جهت درمان: سه مرتبه به فاصله سه روز روی گیاه اسپری شود.

           WhatsApp chat